Tietoa uusille opiskelijoille

Julkaistu

Hyvä tietojenkäsittelytieteiden opinnot 2023 aloittava opiskelija: Tervetuloa opiskelemaan tietojenkäsittelytieteitä!

Täytä taustatietokyselyn lomake verkossa 26.6.2023 alkaen ja viimeistään 17.8.2023. Käytämme tietoja ohjausryhmien muodostamisessa. Saat tiedon ryhmästäsi ja opettajatuutoristasi yliopiston sähköpostiosoitteeseesi (tai sen puuttuessa taustatietokyselyyn antamaasi sähköpostiosoitteeseen) viikon 34 alussa tiistaina.

Kooste tärkeistä päivämääristä uusille opiskelijoille

Heti kun mahdollista Aktivoi tuni-tunnus heti opintojen aluksi!
17.8.2023 Taustakyselyn sähköinen lomake
21.8.2023 Orientoivat alkavat
23.8.2023 Opettajatuutorin kutsuma HOPS-ryhmän tutustumistilaisuus
21.-25.8.2023 Periodin I kurssien lmoittautumisia päättyy
28.8.2023 Opetus alkaa

Orientoivat opinnot

ITC.NS.010 Orientoivat opinnot –opintojaksolla kerrotaan opintojen suunnittelusta ja opiskelusta. Jakso on pakollinen kaikille tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmassa opiskeleville. Orientoivat opinnot jakautuu useampaan osaan ensimmäisen lukuvuotesi ajalle.

Orientoivien ohjelma tapahtumalinkkeineen on Opiskelijan oppaassa orientaatiosivulla.

Tutustu orientoivien opintojen aikana Tampereen yliopiston yhteiseltä Orientoivien Moodle -alueelta löytyviin ohjeisiin. Moodle avautuu 7.8.2023, linkin löydät sivulta Orientaatio opintoihin

ITC-tiedekunnan dekaanin ja opiskelijoiden tervehdys.

Maanantaina 21.8.

Klo 12 Tutkinto-ohjelman tervehdys ja ohjeita orientoivien viikolle
Esitys (pdf), linkki Moodleen

klo 13.00 Luuppi ry ja opiskelijatuutorointi

klo 15 Tietojenkäsittelyopin maisteriohjelmaan valittujen tapaaminen

Tiistaina 22.8.

klo 9 Tutkinto-ohjelman ja opintojen esittely
klo 13 Tutkinto-ohjelman kandivaiheen ohjauksen esittely

Keskiviikkona 23.8. 

klo 9.30 Tietojenkäsittelyopin maisteriohjelmaan valittujen info

klo 12 kandivaiheen opettajatuutorin vetämä tutustumis- ja HOPS-tilaisuus omassa ryhmässä, tähän tulee kutsu sähköpostitse.

Torstaina 24.8.

klo 10-11 valinnainen tilaisuus aiemmin hankitun osaamisen hyväksiluvuista niille, joita aihe koskee.

Tiedekunnan ja tutkinto-ohjelman orientoivien materiaalit kootaan Moodle-alueelle.

Katso uuden opiskeljan muistilista opiskelijan oppaassa.

Opintojen ohjaus ja henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Kaikki kandidaatin tutkinnossa opiskelevat suorittavat opintojakson COMP.CS.020 Opintojen ohjattu suunnittelu 2 op. Tämä jakso on tarkoitettu tukemaan opintojesi suunnittelua ja oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPSin) tekoa. Opintosuunnitelma laaditaan sähköisesti käyttäen yliopiston Sisu-järjestelmää. HOPSin tekemisestä kerrotaan Orientoivien opintojen tutkinto-ohjelmaosuudessa.

Saat tiedon HOPS-ryhmästäsi sähköpostiisi viikolla 34. Keskiviikkona 23.8. klo 12 on ensimmäinen HOPS-ryhmäsi tapaaminen opettajatuutorisi johdolla. Tapaamisessa valmistellaan henkilökohtaista opintosuunnitelmaa, tehdään syksyn lukujärjestys sekä ohjataan kurssi-ilmoittautumisissa.

Opiskelijat, jotka ovat saaneet LuK+FM-oikeuden ja joilla on joko aiempi tutkinto tai huomattava määrä tietojenkäsittelytieteiden opintoja, voivat olla yhteydessä koulutusasiantuntijaan .

Ainejärjestö Luuppi

HOPS-toiminnan lisäksi sinun kannattaa osallistua opiskelijajärjestösi Luuppi ry:n järjestämään tuutortoimintaan. Siihen pääset mukaan orientoivien opintojen yhteydessä maanantaina 21.8. klo 13. Mikäli et pääse paikalle, mutta haluat mukaan Luupin toimintaan, ota yhteys tutorvastaavaan. Tuutorvastaavien yhteystiedot ja  Luupin tervehdyskirjeen löydät sivulta http://www.luuppi.fi/tutornet

Sähköposti ja käyttäjätunnukset

Ota heti käyttöösi yliopiston tuni.fi -sähköpostisi, sillä se on pääasiallinen viestintäväline! Sähköpostin kautta saat kutsun HOPS-ryhmään sekä muita tärkeitä tiedotteita. Ohjeet peruspalvelutunnuksen aktivoimiseen saat hyväksymistiedon yhteydessä. Lisätietoja tunnuksista ja uusien opiskelijoiden ohjeita löydät yliopiston IT Helpdeskin sivuilta.

Opintojen suunnittelu

Yliopisto-opiskelu on hyvin itsenäistä. Yliopisto-opintoihin kuuluu olennaisena osana akateeminen vapaus ja vapauden myötä vastuu omista opinnoista ja niiden etenemisestä. Suunnittele koko tutkinnon opintoja heti opintojen alusta alkaen.

Opiskelun keskeinen järjestelmä on Sisu, jossa teet opintosuunnitelmasi tietojenkäsittelytieteiden koulutukseen ja ilmoittaudut opetukseen. Ota tuni.fi-tunnukset käyttöön heti kun mahdollista ja tutustu Sisuun heti elokuun alussa, jotta saat tehtyä ilmoittautumiset periodin 1 kursseille orientoivien opintojen aikana.

Tutkinnossa vaaditut opinnot on kerrottu opetussuunnitelmassa Sisussa. Löydät tutkinnon rakenteen ja opinnot myös yliopiston verkkosivulta https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/ > Tampereen yliopiston opetussuunnitelmat > Tutkinto-ohjelmat >Tietojenkäsittelytieteiden kandidaattiohjelma.

Kandidaatin tutkinnossa voi jo suunnata opintoja tulevaan maisteriohjelmaan valitsemalla sopivat aineopinnot ja valinnaiset opinnot. Maisteriopintojen edellyttämät opinnot eroavat toisistaan, joten tutustu maisteriopintojen esitietovaatimuksiin on jo ensimmäisen lukuvuoden aikana. Näin voit suunnitella opintosi johdonmukaisesti eteneväksi kokonaisuudeksi.

Kolmen ensimmäisen vuoden opintojen suositeltu järjestys löytyy oheisesta excel-tiedostosta suositeltu opintojen suoritusjärjestys 2023 (.xlsx). Myös Sisusta löytyy malliajoitus 2023 aloittaville.

Aiempien opintojen ja tutkintojen hyväksilukeminen

Perehdy tutkintosi opetussuunnitelmaan. Jos olet suorittanut opintoja jossakin korkeakoulussa ja arvelet niiden korvaavan tietojen­käsittelytieteiden opintojaksoja, niin kokoa aiempien opintojesi tiedot (kurssin sisältökuvaus, opintosuortusote ym) helposti saataville. Kerromme orientoivien yhteydessä to 24.8. tarkemmin hyväksilukujen hakemisesta. Hae vasta sen jälkeen hyväksilukuja Sisu-järjestelmässä (katso ohjeet).

Tampereen avoimen yliopiston suorituksien ja näyttöreitin Ohjelmointi 1: Johdatus ohjelmointiin -jakson hyväksilukua ei tarvitse hakea erikseen, ne näkyvät sinulla Sisun suorituksissa.

Jos olet jo suorittanut korkeakoulututkinnon ja tietojenkäsittelytieteiden perus- ja aineopintoja, ota yhteys koulutusasiantuntijaan selvittääksesi mahdollisuudet siirtyä suorittamaan suoraan maisterin tutkintoa (120 op). Maisteriopinnot on esitelty opetussuunnitelmassa. Siirtymisen mahdollisuus arvioidaan opiskeluoikeuden alkaessa. Lisätietoa siirtymisestä on saatavissa www-sivulta Siirtyminen suoraan ylempään korkeakoulututkintoon.

Aiemman osaamisen osoittaminen näyttökokeella

Jos olet jo opiskellut tai harrastanut tietotekniikkaa, voit harkita tiettyjen kurssien suorittamista näyttökokeella. Tarkemmat ohjeet löytyvät kunkin opintojakson kohdalta.

Huomioitavaa tutkinnon kieliopinnoista

Kandidaatintutkintoon kuuluu 10 opintopistettä kieli- ja viestintäopintoja. Osan niistä voi korvata aiemmin suoritetuilla opinnoilla tai näyttökokeella. Lisätietoa näistä mahdollisuuksista löydät Kielikeskuksen ohjeista ja opetusohjelmasta.

Yhteystiedot

 • Yleinen opintoneuvonta: koulutusasiantuntija Heli Rikala, cs.studies.tau@tuni.fi
 • LuK-vaiheen opettajatuutoroinnin koordinoija ja ohjausvastaava: yliopistonlehtori Heikki Hyyrö, heikki.hyyro@tuni.fi
 • FM-vaiheeseen siirtyvät: tutkinto-ohjelmavastaava ja koulutusasiantuntija
 • Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmavastaava: professori Hannu-Matti Järvinen, hannu-matti.jarvinen@tuni.fi

Mitä opintoja ensimmäisenä opiskeluvuotena?

Opiskelusi sujuvan käynnistymisen takaamiseksi on tärkeätä, että olet jo hyvissä ajoin tehnyt suunnitelman opintojesi ensimmäiselle syksylle ja keväälle. Näitä voit tarvittaessa muuttaa vuoden kuluessa. Sisun tutkintorakenne ohjaa sinua pitkälti pakollisten opintojen osalta.

Seuraavat opintojaksot ovat pakollisia kaikille kandidaatin tutkintoa suorittaville opiskelijoille. Ne tulee suorittaa ensimmäisenä opiskeluvuotena, jotta opinnot etenisivät jatkossa ongelmitta.

Suorita tutkinnon pakollisiin opintoihin kuuluvat Digitaaliset yleistaidot teemat 1, 2 ja 3 yht 3 op heti opintojen alussa. Siellä opittavia taitoja tarvitaan syksyn kursseilla. Jos tietotekninen pohja on vahva, voit halutessasi suorittaa teemat 2 ja 3 näyttökokeella. Teeman 1 toteutukselle ”Digitaaliset yleistaidot, teema 1, Yliopiston tietotekninen ympäristö: Monimuoto-opetus 28.8.–29.9.2023”  ilmoittaudutaan ohjeiden mukaisesti Sisussa viimeistään 25.8.2023.

Pakollisia opintoja syksyllä 2023

Tarkista ajat ja paikat opintojakson tiedoista Sisusta tai opasjulkaisusta > Tietojenkäsittelytieteiden kandidaattiohjelma. Ilmoittautumisaika periodin 1 kursseille vaihtelee, tarkista päivämäärät hyvissä ajoin.

Opetusta on aluksi lähinnä keskustakampuksella, mutta myös Hervannan kampuksella. Lisäksi opetusta on hybiriditoteutuksina ja verkkototeutuksina. Tarkemmat tiedot löytyvät kunkin toteutuksen tiedoista.

Periodissa 1

COMP.CS.020 Opintojen ohjattu suunnittelu 2 op alkaa (Poikkeus: ei tarvitse ilmoittautua erikseen) vastuuopettaja Heikki Hyyrö, oma opettajatuutori näkyy Sisussa.

COMP.CS.011 Digitaaliset yleistaidot, teema 1, 1 op, periodit 1. Aloitus maanantaina 28.8.2023. Opettajana Eliisa Väkevä.

COMP.CS.050 Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin 3 op, periodi 1: Luennot alkaen ti 29.8. klo 14.15-16. Ilmoittautuminen päättyy 28.8.2023. Opettaja Marko Junkkari ja Saila Ovaska.

COMP.CS.100 Ohjelmointi 1: Johdatus ohjelmointiin, Ilmoittautuminen opintojaksolle (tieto- ja sähkötekniikka, tietojenkäsittelytiede) 28.8.–21.12.2023 5 op, periodit 1-2: Aloitus 28.8. Opettajana Jorma Laurikkala ja Ari Suntioinen.

DATA.DB.100 Tietokantojen perusteet, Syksyn toteutus (FI/EN) 29.8.–15.10.2023 5 op, periodi 1: Harjoitukset ja kyselytunnit alkaen ti 29.8. Harjoituksissa on vaihtoehtoisia ryhmiä. Opettaja Harri Keto. Tarkemmat ohjeet kurssin lisätiedoissa ja Moodlealueella.

MATH.APP.010 Johdatus yliopistomatematiikkaan, Verkko-opetus, syksy 5 op, periodi 1 alkaa tiistaina 29.8. Tarkemmat ohjeet kurssiesitteen lisätiedoissa ja Moodlealueella.

Jos Ohjelmointi 1 on jo tehty, niin: COMP.CS.110 Ohjelmointi 2: Rakenteet, opetus, syksy 1.9.-10.12.2023 5 op, aloitusluento on Hervannan kampuksella: Sähkötalo SA207 pe 1.9 klo 10-12. (Muut luennot: Hervanta, Festia, F112). Ilmoittautumisaika päättyy 25.8.2023. Kurssin materiaali löytyy Plussasta. Opettaja Maarit Harsu

Periodissa 2

COMP.CS.012 Digitaaliset yleistaidot, teema 2, periodi 2.

COMP.CS.013 Digitaaliset yleistaidot, teema 3, periodi 2

COMP.CS.100 Ohjelmointi 1: Johdatus ohjelmointiin jatkuu.

HTI.100 Ihmisen ja teknologian vuorovaikutus 1: Perusteet 5 op, periodi 2: Aloitusluento kekustakampuksella ma 23.10. Harjoituksissa vaihtoehtoisia ryhmiä. Opettajana Saila Ovaska

Orientoivat opinnot – Tiedonhankintataidot I (TIE), periodi 2. Opetus Kirjastosta.

Jos ohjelmointitausta (C++) on vahva voi syksylle harkita myös jaksoa COMP.CS.300 Tietorakenteet ja algoritmit 1.

LANG.RUO.001 Ruotsia työelämään/ITC 3 op Ruotsi on aikataulutettu tietojenkäsittelytieteilijöiden suunnitelmaan ensimmäisen vuoden keväälle, mutta voi tehdä jo aiemmin.

Pakollisia opintoja keväällä 2024

LANG.RUO.001 Ruotsia työelämään ITC ilmoittaudu kurssille viimeistään 21.8.2023 (Ruotsin voi tehdä myös ensimmäisen vuoden syksyllä)

LANG.002 Monikielinen johdanto akateemisiin viestintä- ja kieliopintoihin 2, periodi 3

COMP.SEC.100 Kyberturvallisuus I: perusteet 5 op (suoritettavissa ympäri vuoden)

COMP.SE.100 Johdatus ohjelmistotuotantoon 5 op periodit 3-4

COMP.CS.110 Ohjelmointi 2: Rakenteet 5 op periodit 3-4 (jos ei tehty vielä syksyllä)

Muita suositeltuja ensimmäisen vuoden aineopintoja HTI.110 Ihmisen ja teknologian vuorovaikutus 2: Suunnittelu, COMP.CS.200 Web for Content Authors and Information Scientists, ja COMP.IS.100 Tietotekniikka ja yhteiskunta.

Suorita lisäksi jo ensimmäisenä vuonna LuK-tutkinnon yhteisiin opintoihin sopivia opintojaksoja, kuten DATA.STAT.110 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op ja sekä muita valinnaisia opintoja.

Ota ensimmäisenä vuonna myös kieliopintoja, kuten tutkinnon pakollinen Ruotsia työelämään, ja englantia (Foundations of Professional and Academic Communication in English). Ilmoittaudu syksyn kurssille viimeistään x.8.2023. Katso Kielikeskuksen opetustarjonnasta vaihtoehtoisten ryhmien ajat.

Ota ohjelmaasi myös valinnaisia opintoja heti ensimmäisenä vuonna ja jo syksyllä. Valinnaisissa opinnoissakin myöhemmin luennoitavat kurssit edellyttävät usein pohjatietoina ensimmäisessä periodissa luennoitavaa kurssia.

Lukujärjestyksen tekemiseen saat lisävinkkejä Orientoivien opintojen tilaisuuksissa ja voit keskustella siitä HOPS-opettajasi kanssa HOPS-ryhmäsi ensimmäisessä tapaamisessa.

Suosituksia valinnaisiksi opinnoiksi

Valinnaisia opintoja kannattaa valita tulevia maisteriopintoja silmällä pitäen. Kokonaisuuksia esitellään yleensä keväisin Opintosuunnistus-tapahtumassa.

Kandidaattiohjelman tutkintorakenteeseen on Sisussa liitetty esimerkkinä muutamia sopivia vapaasti valittavina opintoina tehtyjä opintokokonaisuuksia. Nämä ovat:

 • Bioteknologia valinnaisina opintoina
 • Filosofian opintoja valinnaisina opintoina
 • Kauppatieteiden perusopinnot valinnaisina opintoina
 • Logistiikka, aineopinnot valinnaisina opintoina
 • Markkinointi valinnaisina opintoina
 • Matematiikka ja tilastollinen data-analyysi valinnaisina opintoina
 • Psykologia valinnaisina opintoina
 • Tilastollinen data-analyysi valinnaisina opintoina (Tämä datatieteeseen suuntaaville)
 • Viestinnän monitieteisen tutkinto-ohjelman perusopinnot valinnaisina opintoina
 • Ympäristötekniikka, aineopinnot valinnaisina opintoina