Lukemisen tutkimus (ITMS15)

Julkaistu

Lukemisen tutkimuksen essee 5 op

 

Valitaan 2-3 esseeteemaa annetuista teemoista. Esseen kirjoittamisessa tulee hyödyntää kaikkia kolmea kirjaa kirjalistalta.

Esseen pituus 15-20 sivua kakkosrivivälillä.  Esseessä referoidaan kirjoittajien ajatuksia. Esseen alkuun tulee lyhyt johdatus siihen, mitä teemoja esseessä on valittu käsiteltäväksi. Muotoile väliotsikot (teemat) ja merkitse lähdeviitteet tekstiin. Esseen loppuun laitetaan oma kokoava pohdinta opintojakson annista, omasta oppimisesta ja opintojakson kirjallisuudesta. Pohdintaosuus on pakollinen. Lähetä essee sähköpostiliitteenä (sanna talja at tuni.fi).

Kirjallisuuslista

  • Littau, Karin (2006): Theories of Reading: Books, Bodies and Bibliomania. Cambridge: Polity Press.
  • Ross, C.S., McKechnie, L, Rothbauer, P.M. (2018): Reading Still Matters: What the Research Reveals about Reading, Libraries and Community. Libraries Unlimited.
  • Rothbauer, P.M., Skjerdingstad, K.I., McKechnie, L. & Oterholm, K (eds.) (2016): Plotting the Reading Experience: Theory/Practice/Politics. Wilfrid Laurier University Press.

Esseeteemat

Huom! Esseeteemoja voi muotoilla myös itse opintojakson kirjallisuuden pohjalta.

1. Millaisia eri lukijatyyppejä tutkijat ovat eri aikoina erotelleet tai tunnistaneet? (Referoi vastauksessasi mielellään kaikkia kolme kolmea kirjaa)

2. Mitä tarkoitetaan puhuttaessa lukemisen materiaalisuudesta ja kehollisuudesta?

3. Lukemisen vaikutukset lukijaan empiirisen lukemistutkimuksen valossa

Kirjoissa keskustellaan runsaasti lukemisen mahdollisista vaikutuksista. Referoi tässä keskustelua ja nosta esiin mielestäsi kiinnostavia havaintoja ja tuloksia erityisesti kirjoissa referoitujen empiiristen lukemistutkimusten pohjalta.

4. Monet kirjoittajista korostavat sitä, että lukukokemuksen laatu on tärkeämpää kuin luetun kirjan (tai muun tekstin) laatu. Miten tätä väitettä perustellaan, ja mitä tästä seuraa esimerkiksi koulujen ja kirjastojen kannalta?