Tieto- ja asiakirjahallinnan kirjallisuusopinnot (ITIS36)

Julkaistu

Tervetuloa Tieto- ja asiakirjahallinnan kirjallisuusopintoihin!

Sisältö

Kirjallisuusopinnoissa on sekä tiedon organisointiin ja tietohallintoon (opettajana Sanna Talja) että asiakirjahallintoon liittyvää kirjallisuutta (opettajana Pekka Henttonen).

Kurssin suorittaminen

Kirjallisuusopinnot suoritetaan annetun kirjallisuuden pohjalta esseenä tai  myös lukupiirinä. Kirjallisuusluettelot, esseeohjeet ja teemat löytyvät alasivuilta. Tutustu huolellisesti opettajien antamiin ohjeisiin. Muista merkitä kaikkiin palauttamiisi esseisiin tai muihin suorituksiin nimesi ja opiskelijanumerosi!

Esseitä on mahdollista suorittaa koko lukuvuoden ajan ilman määräaikoja. Tarkista kuitenkin opettajalta viimeinen mahdollinen palautuspäivä, jos haluat valmistua tietyn lukukauden loppuun mennessä.

Kaikki suoritukset arvioidaan arviointiasteikolla 1-5.

Osa tarvittavasta kirjallisuudesta löytyy osioon liittyvästä kansiosta. Yleensä kirjallisuus on kuitenkin saatavilla joko kirjastosta tai Nellistä. Jos jotakin kurssikirjaa on hankala saada, palautetta voi lähettää osoitteeseen phankinta@uta.fi. Kurssisivulla on annettu myös vinkkejä lisämateriaaleista, joihin tutustuminen on vapaaehtoista.

Lukupiiriohje

Lukupiirillä tarkoitetaan opintojakson kirjallisuuden suorittamista pienryhmänä (3-6 henkeä). Kirjallisuudesta käydään yhdessä kriittistä keskustelua ja pyritään oppimaan kirjojen sisältöjä yhteistoiminnallisesti. Lukupiirin suositeltava kesto on 1-2 kuukautta.

Valitaan opintojakson kirjallisuudesta kirjat, jotka kaikki lukevat. Isommassa ryhmässä voidaan ottaa mukaan myös useampia valinnaisia kirjoja, jotta työtaakka jakaantuu tasaisesti. Lukupiiri voidaan rakentaa niin, että kaikki lukevat kaikki valitut kirjat, tai työtä voidaan jakaa niin että kullekin kirjalle määrätään päälukijat (esittelijä ja kommentaattori). Jos kaikki eivät ole lukeneet käsiteltävää tekstiä, on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että alustuksissa referoidaan alueen keskeinen sisältö ymmärrettävällä tavalla. Tällöin myös kommenttipuheenvuoro on tarpeellisempi. Kommentaattori nostaa esille asioita ja näkökohtia, jotka alustaja on saattanut jättää kertomatta. Alustusten on hyvä olla muiden lukupiiriläisten saatavilla kirjallisessa muodossa jo ennen kokoontumista.

Eteneminen

1. Lukupiiri tekee kokoontumisaikataulun (3-6 kokoontumista) ja työsuunnitelman ja lähettää ne tentaattorille.

Työsuunnitelmasta ilmenee:

 • valitut kirjat
 • kuka ryhmän jäsenistä esittelee minkin kirjan tai kirjan osan (teeman)
 • kunkin alustuksen kommentaattori
 • kuka pitää pöytäkirjaa kustakin keskustelusta.

Tentaattori hyväksyy suunnitelman tai ehdottaa muutoksia.

2. Kokoontumiset: Kokoontumisissa jokainen lukupiirin jäsen alustaa vuoronperään lukemastaan muille noin 20 minuutin ajan. Tämän jälkeen kirjasta tai esitellystä teemasta keskustellaan yhdessä.

Teemat voi valita esseeohjeen perusteella (esseeohje, Tiedonhallinnan essee) tai alustus voi kattaa laajemman alueen.

Alustukset tehdään powerpointteina tai posterina.

Alustuksen jälkeen käydään keskustelua, josta tehdään pöytäkirja.

Alustus on kirjallinen referaatti luetusta alueesta joka sisältää mielellään kuitenkin myös tulkintaa ja reflektiota. Alustuksessa nostetaan jo valmiiksi erilaisia kysymyksiä keskusteltavaksi. Yhdestä luetusta kirjasta voidaan pitää siis useampi alustus, esim. annettujen tai yhdessä sovittujen teemojen perusteella. Yhdessä kokoontumisessa voidaan käydä läpi esim. 2-3 alustusta. Lukupiiri sopii ajankäytöstä itsenäisesti.

Alustuksessa ja siihen liittyvässä keskustelussa on syytä pyrkiä tekstin kriittiseen ja problematisoivaan tarkasteluun. Pöytäkirjanpitäjä joka kirjaa ylös mielenkiintoisimmat ja hyödyllisimmät keskustelut. Lukupiiri päätetään yhteiseen loppukeskusteluun (kokonaisarviointi ja oppimisen pohdinta).

4. Kurssimerkintää varten opettajalle lähetään loppuraportti, yhdeksi dokumentiksi koottuna:

 • powerpointit/posterit,
 • keskustelupöytäkirjat,
 • kirjan ja kurssin kokonaisarviointi/oppimisen pohdinta (n. 2-3 sivua), jossa käsitellään esimerkiksi seuraavia asioita:
 • mitkä kirjassa esitetyt asiat ovat erityisen tärkeitä?
 • mitä uusia, erilaisia, kysymyksenasetteluja luettu teksti herätti pohtimaan?
 • mitkä asiat olivat vaikeita?
 • mistä oltiin eri mieltä kirjan sisällön kanssa?
 • kuinka kurssi liittyy aiemmin opittuun/tiedettyyn?
 • kuinka kurssin tarjoama tieto auttaa ymmärtämään erilaisia arkielämän tapahtumia, oman elämän kokemuksia tai auttaa ratkaisemaan erilaisia ongelmia?
 • miten koimme lukupiirin edut ja haitat verrattuna muihin suoritustapohin?

Loppuraporttiin tulee vielä merkitä lukupiirin jäsenet ja op.numerot, sekä  kokoontumisten toteutunut aikataulu. Loppuraportti lähetään sähköpostin liitetiedostona jakson opettajalle.

5. Palaute ja arvostelu: Lukupiirisuorituksesta annetaan ryhmälle yhteinen arvosana.