KURSSIN NIMI (ITIMS03)

Julkaistu

ITIMS03 Verkkopalvelujen informaatioarkkitehtuuri 5 op

Vastuuopettaja: Sanna Talja (sanna.talja at tuni.fi)

Verkkokurssi.  Kurssi suoritetaan Moodlessa, jossa on lyhyet johdantotekstit aihealueisiin sekä verkkopalvelujen informaatioarkkitehtuurin konkreettiseen analyysiin ja kehittämiseen harjoittavia verkkotehtäviä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • hallitsee informaatioarkkitehtuurin peruselementit ja tuntee niiden suunnittelun ja arvioinnin periaatteet ja menetelmät
 • on perehtynyt tiedon organisointiin verkkoympäristössä
 • osaa evaluoida verkkopalvelujen informaatioarkkitehtuuria käyttäjäkokemuksen sekä tiedon löydettävyyden näkökulmasta
 • tuntee erityyppiset suositusjärjestelmät ja osaa esittää niiden kehittämisehdotuksia
 • tuntee toimiala- ja käyttäjäryhmien konkreettiset analyysimenetelmät (mm. korttimenetelmä, käyttäjäpolut)
 • hallitsee verkkopalvelujen kontekstuaalisen suunnittelun ja arvioinnin perusmenetelmät ja teoreettiset lähtökohdat

Kurssin tavoitteet

Opintojaksolla perehdytään verkkopalvelujen informaatioarkkitehtuuriin ja analysoidaan erityyppisiä verkkopalveluja sisältöjen organisoinnin ja löydettävyyden näkökulmasta. Kurssin näkökulmana on käyttäjälähtöinen evaluointi. Kurssin käytyään opiskelija kykenee arvioimaan verkkopalvelujen ja -kokoelmien toimivuutta ja kehittelemään informaatioarkkitehtuuria koskevia parannusehdotuksia.

Kenelle kurssi on tarkoitettu?

Lähes kaikissa informaatioalan työtehtävissä (kirjastoissa, arkistoissa, tietopalveluissa) julkisella ja yksityisellä sektorilla on osana työtä osallistuminen verkkopalvelujen kehittämisen projekteihin ja hankkeisiin sekä digitaalisten tietoympäristöjen  tuottamiseen ja organisointiin. Kurssi antaa valmiuksia näihin projekteihin osallistumiseen ja näkökulmia palvelukonseptien suunnitteluun ja arviointiin.

Kurssin suorittaminen

Kurssi suoritetaan kurssi- ja oheismateriaaliin perustuvilla viikkotehtävillä. Tehtävät ovat verkkopalvelujen eri osien konkreettisia analyysointitehtäviä. Tehtävät voi tehdä myös ryhmätyönä.

Kurssin lopputyönä tehdään pienimuotoinen yhden palvelun informaatioarkkitehtuurin evaluointitehtävä. Lopputyö palautetaan erillisenä liitteenä Moodleen. Muut tehtävät ovat verkkotekstimuotoisia, ja niiden keskimääräinen pituus on noin 300-700 sanaa.

Kurssin tehtäviä voi suorittaa omaan tahtiin, mutta kurssi on suunniteltu siten, että tehtäviä on yksi viikossa.

Kurssin sisältö (huom. sisältöön voi tulla muutoksia)

 • informaatioarkkitehtuurin analyysi
 • sisältöjen haettavuuden, löydettävyyden ja laajennettavuuden suunnittelu
 • hakutoiminnon ja suodattimien analyysi
 • verkkopalvelujen käytön ja toimivuuden analyysityökalut ja -metriikat
 • suosittelujärjestelmien evaluointi
 • suunnittelun ja arvioinnin eri menetelmät ja niiden sopivuus eri konteksteihin

Palautetta kurssista:

”Koin aiheen sekä tärkeäksi että hyödylliseksi omassa työssäni, joissa olen tekemisissä verkkopalvelujen suuunittelun kanssa. Kurssi antoi asioille nimiä ja syvyyttä sekä taustaa käytännön työelämässä koetuille asioille. Uskon, että tämän kurssin jälkeen pystyn paremmin toteuttamaan käyttäjälähtöisiä verkkopalveluja, koska kurssin tehtävät pakottivat sisäistämään asiat. Sain teorian lisäksi konkreettisia apuvälineitä suunnittelutyöhön (esim. korttimenetelmä) ja niitä uskon voivani hyödyntää jatkossa. Todennäköisesti jatkossa tulen kiinnittämään enemmän huomiota mm. fasetointiin sekä suositusjärjestelmiin kirjastojärjestelmissä ja verkkokaupoissa.”

”Olen ollut työhistoriani aikana monesti mukana tekemässä työpaikkani verkkosivuja. On luotu aivan uusia sivuja ja pari kertaa sivustot on uudistettu. Tämä kurssi olisi ollut erittäin hyödyllinen molemmissa tilanteissa. Kurssin aikana käsitellyt näkökulmat ovat tuoneet uuden tavan tarkastella olemassaolevia verkkopalveluita.”

”Informaatioarkkitehtuurin ja käytettävyyteen perehtyminen on tuntunut mielekkäältä, kun käytännön työssä niiden kanssa on niin monen eri käyttöliittymän näkökulmasta tekemisissä”

”Kurssin ansiosta sekä huonoja että hyviä arkkitehtuuriratkaisuja tulee huomattua tarkemmin kuin ennen”

”Kurssi palveli tähänastisista suorittamistani infim:n kursseista ehkä parhaiten työelämävalmiuksia”