Digitaaliset kirjastot ja avoin tiede (ITAA07)

Julkaistu

Opintojaksolla (5 op) perehdytään digitaalisia kirjastoja ja avointa tiedettä käsitteleviin aiheisiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee digitaalisten kirjastojen perusperiaatteet ja toimintatavat. Opiskelija on tutustunut avoimen tieteen ja avointen aineistojen keskeisiin käsitteisiin ja kysymyksiin.

Kurssin kuvaus opetusohjelmassa

Kurssin itsenäinen suorittaminen

Opintojakso suoritetaan kirjoittamalla kirjallisuuteen perustava essee. Opintojakson kirjallisuus käsittelee digitaalisten kirjastojen malleja ja toimintaa. Avoin tiede, avoimet aineistot ja data-arkistot kuuluvat myös opintojakson aiheisiin.

Kurssi suoritetaan lukemalla kaksi teosta ja kirjoittamalla niihin perustuva essee:

1. Weiss, A., & Library and Information Technology Association (U.S.). (2014). Using massive digital libraries: A LITA guide (First ed.). Chicago, [Illinois]: ALA TechSource.

Esseen teemat (valitse 2-4 teemaa, vähintään 1/kirja):

 • Perinteisistä kirjastoista digitaalisiksi kirjastoiksi – Digitaalisten kirjastojen kehitys
 • Massiiviset digitaaliset kirjastot
 • Kirjastojen ja kirjastonhoitajien rooli digitaalisella aikakaudella
 • Tekijänoikeudet digitaalisissa kirjastoissa
 • Kokoelmatyö digitaalisissa kirjastoissa

2. Borgman, C. L. (2015). Big data, little data, no data: Scholarship in the networked world. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.

Esseen teemat (valitse 2-4, vähintään 1/kirja):

 • Iso data ja pieni data – mitä tutkimusdata ja datatiede (data scholarship) ovat?
 • Data osaksi tietoinfrastruktuuria – kirjastojen rooli datan hallinnassa ja käytössä
 • Digitaalisten tutkimusaineistojen säilytys

 

Ohjeet:

1) Tutustu aineistoon lukemalla se kursorisesti läpi.

2) Valitse edellä olevasta listasta 2-4 teemaa, joiden näkökulmasta kuvaat ja kommentoit aineistossa esitettyjä asioita/näkemyksiä. Valitse kummankin kirjan osalta vähintään yksi teema, jota käsittelet esseessä.

3) Pyri arvioimaan aineistoa omien aihepiirin opintojen, ammatillisen tai henkilökohtaisen kokemuksesi pohjalta. Pyri erittelemään mitä voit aineistosta oppia (reflektoi).

4) Kirjoita noin 15-20 sivun essee (riviväli 1,5, fontti 12 pistettä, marginaalit 25 mm). Kirjoita alkuun johdanto, jossa esittelet lyhyesti esseen sisällön. Käytä väliotsikoita ja päätä esseesi kappaleeseen, jossa pohdit omaa oppimistasi. Numeroi sivut. Muista lisätä oma nimesi ja opiskelijanumerosi.

5) Merkitse lähteet tekstiin ja tee loppuun lähdeluettelo.

6) Toimita essee sähköpostin liitteenä (sanna.kumpulainen(at)tuni.fi) mieluiten docx-, pdf-, rtf- tai txt-tiedostona.

Kysy sähköpostitse, jos ohjeiden tulkinta tuottaa ongelmia.

 

Esseen arviointikriteereistä

Mikä on positiivista?
–     aineisto on luettu ymmärryksellä ja niiden sisältöä on pohdittu
–     esseeseen tuodaan mukaan omaa näkökulmaa, ammatillista kokemusta jne
–     aineiston antia tarkastellaan muualla opittua/muista lähteistä luettua vasten

Mikä ei ole suotavaa:
–     pelkän tekstin referointi vailla omakohtaista reflektointia

Mikä ei tule hyväksytyksi:
–     essee on alamittainen
–     essee sisältää asiavirheitä eikä selvästikään perustu aineiston tuntemukseen
–     essee on käännös yksittäisistä teksteistä

 

Muut suoritustavat

Kurssi voidaan suorittaa myös suullisena tenttinä. Tähän vaihtoehtoon saat ohjeet kurssin opettajalta.

 

Digital libraries and open science ITAA07 (5op)

This course focuses on issues related with digital libraries and open science. After this course students are familiar with basic principles about digital libraries and are also able to identify related copyright issues. Students are familiar with basic principles and questions about open science and open data.

Students participating in the course will write an essay based on given literature. Litterature selected for this course focus on models and activities of digital libraries. Open science, open data and data archives are included in the themes.

Instructions

The course is based on two books that students should read and base their essay:

 1. Weiss, A., & Library and Information Technology Association (U.S.). (2014). Using massive digital libraries: A LITA guide (First ed.). Chicago, [Illinois]: ALA TechSource.

Essay themes (select 1-4, at least 1 theme from each book):

 • From traditional libraries to digital libraries – The development of digital libraries
 • Massive digital libraries
 • The role of libraries and librarians in the digital era
 • Copyrights in digital libraries
 • Collection work in digital libraries

 

 1. Borgman, C. L. (2015). Big data, little data, no data: Scholarship in the networked world. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.

Essay themes (select 1-4, at least 1 theme from each book):

 • Big data and little data – How to describe research data and data science (data scholarship)?
 • Data as a part of knowledge infrastructure – the role of libraries in data management and use.
 • Preservation of digital research data.

Instructions:

 1. Get familiar with the literature by browsing it through
 2. Select 2-4 themes (at least 1 from each book) to write your essay.
 3. Read the books and focus on selected themes. Try to look at the themes from your own point of view and bring your own experiences in your essay.
 4. Write an essay (15-20 pages, line spacing 1,5, font size 12, marginals 25 mm.) Start your essay with introduction. Use subheadings and end your essay with a section describing your own learning. Use page numbering and remember to add your own name and student number.
 5. Use and mark correct citations in the text. List used references at the end of your essay.

If needed, ask more instructions from the teacher (sanna.kumpulainen(at)tuni.fi)