KURSSIN NIMI (ITAA01)

Julkaistu
ITIAA01 Tiedon organisointi ja informaatioarkkitehtuuri 5 op

 

Vastuuopettaja: Sanna Talja   sanna.talja at tuni.fi

Kurssi koostuu luennoista ja niihin liittyvistä viikkotehtävistä

Suoritus: Oppimispäiväkirja ja verkkotehtävät. Tarkemmat ohjeet annetaan kurssin Moodlessa sekä ensimmäisellä luentokerralla.

Kurssin suorittaminen ei vaadi läsnäoloa luennoilla, mutta oppimispäiväkirjan laadinta on luonnollisesti helpompaa, mikäli on osallistunut luennoille. Tehtävät voi suorittaa joko ryhmänä tai yksin.

 

Kenelle kurssi on tarkoitettu?

Kurssi soveltuu erilaisiin informaatioammatteihin (informaatikko, tietoasiantuntija, kirjastonhoitaja) sekä verkkopalvelusuunnitteluun tähtääville. Tiedon organisoinnin problematiikka koskee kaikkia tiedon ja toiminnan aloja. Avoimet verkkopalvelut ja -ympäristöt ovat tehneet tiedon organisoinnista asian, johon kaikki jollakin tavoin törmäävät ja johon kaikilla on mahdollisuus osallistua tiedon käyttäjinä ja sosiaalisten verkkoympäristöjen kanssakehittäjinä.

Tiedon organisointi on tutkimus- kehittämiskenttänä kiinnostava ja nopeasti kehittyvä alue, jossa tarvitaan ymmärrystä alan historiasta, filosofioista ja teorioista.

 

Osaamistavoitteet

 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

– tuntee tiedon organisoinnin menetelmien historian ja filosofiset perusteet

– tuntee tiedon organisoinnin ja dokumenttien kuvailun perusmenetelmät

– tuntee informaatioarkkitehtuurin peruslähtökohdat, tavoitteet ja komponentit

– tuntee erityyppisten dokumenttiaineistojen ja -kokoelmien kuvailulle asettamat haasteet

– tuntee tiedon organisoinnin ja tiedon löydettävyyden uudet menetelmät ja kehityssuunnat

 

Sisältö

 

– tiedon organisoinnin peruskäsitteet ja -menetelmät

– tägäys, folksonomiat, taksonomiat, suositusjärjestelmät

– metadata ja luettelointiformaatit

– ontologiat ja semanttinen web

– informaatioarkkitehtuurin peruselementit

– haettavuuden, löydettävyyden ja laajennettavuuden suunnittelu

– automaattinen sisällönkuvailu

 

Palautetta kurssista

 

– informaatioalan ydinasiaa, keskeinen kurssi

– tägäys on tärkeä ja ajankohtainen asiakokonaisuus, vaikka se on arkielämästä tuttua

– tiedon organisoinnin menetelmien historiallinen kehitys kiinnostavaa

– ihminen, kieli, luokitus -kolmiyhteys kiinnostava perusasia, johon voisi syventyä enemmänkin

– harjoitukset olivat tarpeellisia ja konkretisoivat luennoilla puhuttua.